خدمات بازرسی | شرکت نیکو دریادلان کیش

خدمات بازرسی

 

خدمات بازرسی نیکو دریا دلان کیش بصورت سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت مصری وارد عرصه فعالیت شد. این سرمایه گذاری مشترک بمنظور بهره برداری از حمایت سرمایه گذار مصری و با هدف راه اندازی این واحد کاری تحت نظارت آنها صورت گرفته است. مأموریت ما در این راه رسیدن یه جایگاه بهترین ارائه دهنده خدمات بازرسی در منطقه است.