خدمات ژیروسکوپی | شرکت نیکو دریادلان کیش

خدمات ژیروسکوپی

 

در سال 2012 شرکت نیکو دریا دلان کیش قراردادی در زمینه ارائه  پشتیبانی خدمات ژیرسکوپی با شرکت DS اینترنشنال امضا کرد.