نیروی انسانی | شرکت نیکو دریادلان کیش

نیروی انسانی

 

خدمات نیروی انسانی ما در سال 2012 با عقد قراردادی با شرکت حفاری کج المنصوری برای شعبه آن واقع در جزیره کیش آغاز گردید. سپس در سال 2013 قرارداد دیگری با شرکت DS اینترنشنال  بمنظور تأمین نیروی انسانی بومی برای آن شرکت به امضای طرفین رسید.